Lớp học Toán cao cấp 1(4203003259111),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ thông tin 16E - 7480201 (DHTH16E) trên hệ thống phần mềm đào tạo