Lớp học Công nghệ chế biến các sản phẩm cây nhiệt đới(422000276101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thực phẩm 13A chất lượng cao (DHTP13ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo