Lớp học Công nghệ chế biến đồ uống(420300218901),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thực phẩm 13C (DHTP13C) trên hệ thống phần mềm đào tạo