Lớp học Tạo mẫu trang phục(420300075104),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thiết kế Thời trang 13A (DHTKTR13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo