Lớp học Anh văn chuyên ngành công nghệ thời trang(420300357002),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ dệt may 15B - 7540204 (DHTR15B) trên hệ thống phần mềm đào tạo