Lớp học Công nghệ in - thêu(420300074702),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ dệt may 14B (DHTR14B) trên hệ thống phần mềm đào tạo