Lớp học Tạo mẫu trang phục(420300075103),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thời trang 13C (DHTR13C) trên hệ thống phần mềm đào tạo