Lớp học Lập kế hoạch sản xuất(420300089103),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thời trang 13C (DHTR13C) trên hệ thống phần mềm đào tạo