Lớp học Tạo mẫu trang phục(420300075101),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thời trang 13A (DHTR13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo