Lớp học Lập kế hoạch sản xuất(420300089101),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thời trang 13A (DHTR13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo