Lớp học Thiết kế thời trang trên máy tính(420300314401),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thiết kế Thời trang 14A (DHTKTR14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo