Lớp học Anh văn chuyên ngành Thiết kế thời trang(420300331401),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thiết kế Thời trang 13A (DHTKTR13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo