Lớp học Công nghệ chế biến các sản phẩm cây nhiệt đới(420300201302),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thực phẩm 13B (DHTP13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo