Lớp học Vi sinh vật học (420300217301),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CN Môi trường 15A - 7510406 (DHMT15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo