Lớp học Kỹ thuật môi trường(420300153301),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản lý môi trường 14A (DHQLMT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo