Lớp học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học(706400509109),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Quản trị kinh doanh 9B (CHQT9B) trên hệ thống phần mềm đào tạo