Lớp học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học(706400509102),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Kỹ thuật Môi trường 9B (CHKTMT9B) trên hệ thống phần mềm đào tạo