Lớp học Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm(706401393201),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Hóa phân tích 9B (CHHOPT9B) trên hệ thống phần mềm đào tạo