Lớp học Pháp luật đại cương(420300242207),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CNKT Ô tô 15A Quảng Ngãi - 7480201 (DHOT15AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo