Lớp học Pháp luật đại cương(420300242206),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ thông tin 14A Quảng ngãi (DHTH14AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo