Lớp học Logic học(420300339531),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thương mại Điện tử 15B - 7340122 (DHTMDT15B) trên hệ thống phần mềm đào tạo