Lớp học Chuẩn mực kế toán quốc tế(706400518501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Kế toán 8B (CHKT8B) trên hệ thống phần mềm đào tạo