Lớp học Cảm biến sinh học(706400523703),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Hóa phân tích 8B (CHHOPT8B) trên hệ thống phần mềm đào tạo