Lớp học Các phương pháp phân tích vật lý nâng cao(706400522801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Hóa phân tích 8B (CHHOPT8B) trên hệ thống phần mềm đào tạo