Lớp học Chuyển hóa và lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường(700301361101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Quản lý Môi trường 9A (CHQLMT9A) trên hệ thống phần mềm đào tạo