Lớp học Chuyên đề kinh tế học môi trường(706400505801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Quản lý Tài nguyên và môi trường (CHQLMT8B) trên hệ thống phần mềm đào tạo