Lớp học Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường(700300503901),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Kỹ thuật Môi trường 9A (CHKTMT9A) trên hệ thống phần mềm đào tạo