Lớp học Kiểm toán cơ bản (020300306801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Kế toán 19E (CDKT19E) trên hệ thống phần mềm đào tạo