Lớp học Kinh tế vi mô(420300101602),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Tài chính Ngân hàng 15C - 7340201 (DHTN15C) trên hệ thống phần mềm đào tạo