Lớp học Nguyên lý kế toán(420300099901),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán 15A Quảng Ngãi - 7340301 (DHKT15AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo