Lớp học Kỹ thuật điện - Điện tử(420300075502),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CN kỹ thuật Ôto 14A Quảng ngãi (DHOT14AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo