Lớp học Mạch điện(420300096301),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CNKT Điện, Điện tử 15A Quảng Ngãi - 7510301 (DHDI15AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo