Lớp học Quản trị học(420300321701),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị kinh doanh 15A Quảng Ngãi - 7340101 (DHQT15AQN) trên hệ thống phần mềm đào tạo