Lớp học Sản xuất sạch hơn(420300091001),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản lý Môi trường 13A (DHQLMT13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo