Lớp học Cơ kỹ thuật(420301186804),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15A - 7580205 (DHXDGT15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo