Lớp học Cơ kỹ thuật(420301186802),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Xây dựng 15B - 7580201 (DHKTXD15B) trên hệ thống phần mềm đào tạo