Lớp học Cơ kỹ thuật(420301186801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Xây dựng 15A - 7580201 (DHKTXD15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo