Lớp học Cơ học đất(420301186703),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Xây dựng 14A (DHKTXD14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo