Lớp học An toàn lao động(420300235402),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng 13B (DHKTCTXD13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo