Lớp học Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm(422000151503),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Phần mềm 13B CLC (DHKTPM13BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo