Lớp học Đồ họa ứng dụng(020300270101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Công nghệ thông tin 20D (CDCNTT20D) trên hệ thống phần mềm đào tạo