Lớp học Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm(420300159001),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học kỹ thuật phần mềm 13A (DHKTPM13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo