Lớp học An toàn thông tin(420300365901),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Quản trị 14A (DHQT14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo