Lớp học Bảo mật Cơ sở dữ liệu(420300409301),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Hệ thống thông tin 13A (DHHTTT13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo