Lớp học Hóa học(420300190001),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: HL_DHHO13_HH (HL_DHHO13_HH) trên hệ thống phần mềm đào tạo