Lớp học Các quá trình và thiết bị cơ học(420300079501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: HL_DHHO12_CQTTBCH (HL_DHHO12_CQTTBCH) trên hệ thống phần mềm đào tạo