Lớp học Hóa keo(420300347102),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Hóa 14B (DHHO14B) trên hệ thống phần mềm đào tạo