Lớp học Hóa học màu sắc(422000148601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Hóa 13A Chất lượng cao (DHHO13ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo