Lớp học Hóa học màu sắc(423701381701),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CN Hóa học 15A VLVH liên thông (DHHO15AVL) trên hệ thống phần mềm đào tạo