Lớp học Hóa phân tích(420300087501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: HL_DHHO11_HPT (HL_DHHO11_HPT) trên hệ thống phần mềm đào tạo